Viện trợ nhân đạo

 

 Viện trợ nhân đạo

GNI không ngừng nỗ lực đóng góp vào việc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam thông qua các hoạt động viện trợ nhân đạo tới nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh bằng viện trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm, y tế tới người dân đang gặp khó khăn.

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi