Vận động chính sách

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

GNI mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em thông qua các chiến dịch truyền thông và tập huấn. GNI luôn nỗ lực để hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội được đảm bảo các quyền cơ bản và đem lại những thay đổi tích cực.

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi