Sứ mệnh

 

 Good change for the World 

 SỨ MỆNH

 

GNI nỗ lực vì một thế giới không nghèo đói, nơi mọi người được chung sống trong hòa bình.

GNI tôn trọng quyền con người của những người trong cộng đồng đang phải chịu cảnh đói nghèo, thảm họa, áp bức; đồng thời, giúp họ có khả năng sống tự lực và lấy lại hi vọng trong cuộc sống.

                                                                 

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi