Phát triển sinh kế

 Phát triển sinh kế

 

    GNI mang lại cơ hội phát triển sinh kế cho hộ gia đình trẻ bảo trợ tạo thu nhập ổn định và bền vững để từ đó tạo ra môi trường sống đảm bảo mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em. GNI đã thực hiện các hỗ trợ như kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ con giống vật nuôi, tập huấn kỹ thuật sản xuất và thành lập các nhóm sinh kế và các quỹ hỗ trợ sinh kế cho người dân.

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi