Nước sạch & Vệ sinh môi trường

GNI ưu tiên tăng cường cơ hội tiêp cận với nguồn nước sạch cho người dân, cải thiện vệ sinh môi trường thông qua xây dựng cơ sở vật chất và truyền thông cho người dân về vệ sinh vì sức khỏe và sự phát triển bền vững, hỗ trợ việc xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh các hộ gia đình.

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi